Az alapítvány fő tevékenységei


    Az alapítvány elsősorban a fogyatékosügy területén tevékenykedik. Elő kívánja mozdítani a korszerű rehabilitáció elveire alapuló hazai szolgáltatások megvalósítását, és az akadálymentes környezet kialakítását. Ennek érdekében az alábbi területeken dolgozik:

 KUTATÁS+OKTATÁS:  A BMGE-vel együttműködve részvétel nemzetközi kutatási, oktatási és ismeretterjesztési programokban, konferenciák szervezésében és lebonyolításában. Szakmai rendezvényeken a kutatások, egyéb programok eredményeinek, munkatapasztalatainak publikálása.

SZAKTANÁCSADÁS: Az akadálymentesítés területén szaktanácsadást biztosítása más szervezeteknek, épületfenntartóknak, építéshatóságoknak. pályázatok készítésében működik közre.

PR: Ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő előadások, beszélgetések szervezése. A rehabilitációs szogáltatók, támogatóik és felhasználók és a helyi közösségek közötti kommunikáció megteremtése. Közös programok sérült és ép fiatalok számára, hogy  a különbözőségnek első sorban ne a nehézségeit, hanem a gazdagságát fedezhessék fel.

helyi programok:  Az alapítvány székhelyén és annak környékén egy programsorozat szervezése, melynek hosszútávú célja egy rehabilitációs központ létrehozása hiánypótló rehabilitációs szolgáltatások biztosítása érdekében. Kiemelt terület a sérült gyermekeket nevelő családok támogatása, azok megerősítésére, gondoskodó közösség építése.

 

.


Részletek az alapító okiratból


ALAPÍTÓ OKIRAT,

 melyben  Dr. Dornbach Ágnes

 Halásztelek, Csatár György u. 11/5 sz. alatti lakos, mint alapító a jelen alapító okirattal jogi személyiségként működő Alapítványt hoz létre.

 1.)   Az alapítvány neve: Rehabilitációs és Akadálymentesítési Programok Alapítvány

                     Az alapítvány rövidített neve:  RAMPA

2.)     Az alapítvány székhelye: Baja 6500, Petőfi u. 73.

3.)     Az alapítvány célja:

A Dél-alföldi régióban, illetve az ehhez közel fekvő határon túli magyar településeken igen sok hátrányos helyzetű ember él, akiknek szükségük van közösségekre, barátokra, munkahelyre, valamint egészségügyi, anyagi és más jellegű problémáik enyhítésére.

Az alapítvány létrehozója támogatni kívánja azokat az embereket, akik ezen a területen, elsősorban Baján és környékén élnek, és sérültek, vagy pedig családi, anyagi helyzetükből adódóan  hátrányos helyzetűek. Hosszú távon részt kíván venni az ilyen helyzetben lévő személyek munkahelyteremtésében, lakhatásuk, ellátásuk megoldásában, környezetük akadálymentesítésében. Számukra kulturális, ismeretterjesztő és szabadidős programokat, képzéseket kíván szervezni.

Az integráció érdekében olyan programokat, rendezvényeket kíván szervezni, ahol különböző társadalmi rétegek, sérült és nem sérült emberek közösen vehetnek részt.

Preventív céllal gyermekek és fiatalok számára programokat szervez, támogatja a családok összetartását.

Az alapítvány céljának tekinti annak kutatását is, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységet minél hatékonyabban, minél szélesebb körű együttműködéssel, bevált külföldi és hazai példák átvételével, az adott helyzetre alkalmazva végezni.

Mindezzel kapcsolatosan az Alapítvány oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet folytat, kiadványokat készít, előadásokat tart, képzések szervezésében működik közre, az erre rászorulók részére szaktanácsadással szolgál.

4.)          Az alapítvány vagyona, annak felhasználási módja:

Az alapítvány induló vagyona az alapító okirat aláírását követően létrehozott elkülönített számlán lévő 100.000, azaz egyszázezer forint.

A kuratórium pályázatokat írhat ki, egyéni támogatást nyújthat az arra rászorulóknak, képzéseket, rendezvényeket, szabadidős foglalkozásokat szervez. Az esetleges alapítványi alkalmazottak képzését biztosítja.

Később megvalósítandó célként bentlakásos szociális intézményeket hoz létre és tart fenn, ennek minden költségét fedezi, illetve hátrányos helyzetű emberek, például fogyatékosok foglalkoztatására fordítja az alapítvány vagyonát.

A kuratórium dönt az alapítványi vagyon hasznosításának módjáról, valamint az alapítványhoz csatlakozni kívánók hozzájárulásának elfogadásáról.

6.)          Az alapítvány kezelője:

Az alapítvány kezelője a három főből álló testület (kuratórium).

... 

7.)         A kuratórium feladatai

Tekintettel arra, hogy az alapítvány közhasznú szervezetként kíván működni, ezzel kapcsolatos tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján hozza nyilvánosságra.

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a kuratórium elnökével való előzetes időpont-egyeztetés alapján.

9.)         Csatlakozás az alapítványhoz

 Az alapítvány nyitott. Az alapítványhoz csatlakozhat bármely magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

- ha az alapítvány céljait elfogadja és vagyoni hozzájárulását a pénzintézeti csekkszámlára való befizetéssel az alapítványba beolvasztani elrendeli.

-  ha az alapítványi cél elérése érdekében vagyontárgyat, ingatlant, technikai eszközt, jövedelmező jogosultságot stb. bocsát az alapítvány rendelkezésére és beleegyezését adja, hogy annak célszerinti felhasználását a kuratórium határozza meg.

12.)       Az alapítvány egyéb tevékenységei:

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

 gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;

közvetlen politikai tevékenysége nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem állít és nem támogat.

Az alapító okiratot az alapító elolvasta, annak tartalmát megértette és azt, mint akaratával mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírta.

 

 Baja, 2001. május 5.

 

 

 

 


kuratórium


 

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk.15/2001/4. sz., 2001.jún.6-án jogerőre emelkedett végzése értelmében:

alapító: Dr.Dornbach Ágnes  
     
kuratóriumi elnök: Pénzes Péter 1143 Budapest, Utász u. 9. III/5.
kurátorok: Dr.Dornbach Ágnes 2314 Halásztelek, Csatár Gy. u. 11/5
  Felföldi Zoltán 6032 Nyárlőrinc III. körzet 52.

 

 

 

 


szervezeti felépítés


 

  KURATÓRIUM  
  alapító elnök kurátor  
  Dr.Dornbach Ágnes Pénzes Péter Felföldi Zoltán    
           
ügyviteli tanácsadók   ügyvezető   szakmai tanácsadók
könyvelő, jogász   Laki Tamás   partnerszervezetek
                 
  programszervezők  
             
  szakemberek   önkéntes segítők  
         
         

 


címek, adatok


 

levélcím: 6500 BAJA, Petőfi S. u. 73.
telefon/fax: 79 / 32 64 85
e-mail: rampa@wap.hu
honlap: www.rampa.ini.hu
bankszámla: Postabank: 11998501-06193676-10000018
programokkal kapcsolatos felvilágosítás: Laki Tamás tel: 30 / 298 67 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.